Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti
Prodietix s.r.o.,
so sídlom Petržílkova 1435/31, 158 00 Praha 5, IČO 268 34 871,
vedená na Mestskom súde v Prahe, sp. zn. C 241278


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Prodietix s.r.o., so sídlom Petržílkova 1435/31, 158 00 Praha 5, IČO 268 34 871, zapísanej v obchodnom registre vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 241278 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.prodietix.sk (ďalej len „webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
1. Všetka prezentácia tovaru umiestneného vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky a Slovenskej republiky, ak nie je ďalej stanovené inak. V prípadoch, kedy má byť tovar doručovaný mimo územie Českej republiky alebo Slovenskej republiky, budú náklady spojené s balením a dodaním tovaru dohodnuté individuálne.
4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:
4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ podľa kupujúcim zvoleného spôsobu platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu a to predovšetkým s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

III. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
1.1. v hotovosti v sídle predávajúceho,
1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke v prípade využitia služieb kuriérnych dopravcov (Slovak Parcel Service s.r.o., Slovenská pošta a.s.)
1.3. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Gopay, bezhotovostne na účet predávajúceho
1.4. v hotovosti v prípade využitia služby Uloženka.cz (v mieste vyzdvihnutia tovaru), v hotovosti na pobočke predávajúceho
2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie odst. 6 tohto článku obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
6. Predávajúci je oprávnený, obzvlášť v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. II. odst. 6 obchodných podmienok) požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať.
8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
9. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie zálohy vo vopred dohodnutej výške alebo zaplatenie celkovej čiastky k úhrade pred objednaním alebo dodaním tovaru.
10. V prípade, že sa kupujúci omešká s úhradou kúpnej ceny, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IV. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia §1837 občianskeho zákonníka, sa nedá okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
Ak sa nejedná o prípad uvedený v odst. 1 tohto článku obchodných podmienok či o iný prípad, kedy sa nedá od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je na stiahnutie v časti www.prodietix.sk/obchodne-podmienky. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@prodietix.sk.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odst. 2 tohto článku obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklým poštovým spôsobom. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený spolu s daňovým dokladom – faktúrou dodanou s tovarom, vrátane všetkých dokladov, nepoškodený, neopotrebovaný a nespotrebovaný, nesmie vykazovať známky použitia a ak je to možné v pôvodnom obale.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odst. 2 tohto článku obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
4. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca zmluva ohľadne takého darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

V. PROGRAM GARANCIE SPOKOJNOSTI a VRÁTIME PENIAZE ZA PRÍBEH
1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu program Garancia spokojnosti. V rámci programu Garancia spokojnosti sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu vráti kúpnu cenu vrátených proteínových potravín, pokiaľ splní podmienky stanovené v tomto článku obchodných podmienok (ďalej „garancia“).
2. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť garanciu vtedy, pokiaľ vo vzťahu ku konkrétnemu druhu tovaru (bez ohľadu na kvantitatívny obsah balenia) garanciu už raz úspešne uplatnil. Úspešným uplatnením garancie sa rozumie, že kupujúcemu bola v súlade s týmto článkom obchodných podmienok vrátená kúpna cena za vrátené proteínové potraviny.
3. Kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny, ak oznámi písomne predávajúcemu, že využíva garanciu a súčasne predávajúcemu vráti tovar, ohľadne ktorého garanciu uplatňuje, to všetko do 30-tich dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený spolu s daňovým dokladom – faktúrou dodanou s tovarom, vrátane všetkých dokladov, nepoškodený aspoň v rozsahu (množstve) stanovenom v odst. 4 tohto článku obchodných podmienok a v pôvodnom obale, neporušený.
4. Kupujúcemu vzniká nárok na uplatnenie garancie v prípade, že od začiatku aktívne spolupracuje s tímom spoločnosti Prodietix s.r.o., uvedie na začiatku programu na chudnutie a fáz svoj východzí fyzický stav a pri uplatnení garancie aktuálny fyzický stav (podiel tuku, vody, svalov, kostí v tele). Kupujúcemu nárok na uplatnenie garancie vzniká, keď programy na chudnutie a fázy preukázateľne neprinášajú žiadne výsledky v chudnutí. Túto skutočnosť je kupujúci povinný riadne doložiť. Kupujúci je zároveň povinný dodržiavať inštrukcie výživových poradcov a pracovníkov tímu spoločnosti Prodietix s.r.o., dodržiavať podmienky pre správne fungovanie Prodietix diéty, ktoré sú zmienené v sekcii http://www.prodietix.sk/o-proteinovej-diete.
5. V prípade, že kupujúci splnil všetky podmienky garancie, zmluva sa od počiatku ruší. Predávajúci má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Kupujúci nemá nárok na vrátenie poštovného a balného, ani iných nákladov spojených s vrátením tovaru.
6. Nárok na garanciu nevzniká kupujúcemu, ktorý má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
7. V ostatnom sa použije článok IV. obchodných podmienok obdobne.
8. Finančné čiastky, ktoré vráti predávajúci kupujúcemu sú uvedené na stránkach www.prodietix.sk a konkrétne v sekcii http://www.prodietix.sk/vratime-peniaze-za-pribeh.
9. Tieto čiastky môže predávajúci jednostranne meniť bez ohľadu na súhlas kupujúceho.
10. Zaslaním fotografie na začiatku diétneho programu sa kupujúci prihlasuje do programu "vrátime peniaze za príbeh".
11. Prihlásením sa do programu "vrátime peniaze za príbeh" kupujúci súhlasí s uverejnením fotiek, príbehu a ďalších informácií o kupujúcom na webe Prodietix.sk a stránkach Prodietix.sk na sociálnych sieťach a ďalších formách online propagácie.
12. Finančné čiastky z programu "vrátime peniaze za príbeh" sú vrátené iba bezhotovostne. Kupujúci musí uviesť číslo účtu.

VI. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko za prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. O odoslaní tovaru informuje predávajúci kupujúceho na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.
2. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 10 EUR (slovom: desať eur) alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
5. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme a tovar bude z tohto dôvodu vrátený späť predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 EUR (slovom: päť eur) a ďalej náklady spojené s odoslaním (doručením) tovaru späť predávajúcemu a balné v paušálnej čiastke 5 EUR (slovom: päť eur). Z dôvodu neprevzatia tovaru je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
6. Dodanie tovaru je možné uskutočniť týmito spôsobmi:
6.1. Slovenská pošta, a.s. – 4 EUR,
6.2. Slovak Parcel Service s.r.o. – 4 EUR,
7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (obzvlášť ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).
2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady. Obzvlášť sa zodpovedá predávajúci kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej,
2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý na jeho použitie uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
3. Ustanovenia uvedené v odst. 2 tohto článku obchodných podmienok sa nepoužijú na tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamančný poriadok predávajúceho.

VIII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
3. Mimosúdne vybavenie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@prodietix.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.
6. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
7. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná
zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účel vedenia užívateľského účtu. Ak si nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných zdeleniach kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.
4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (odst. 5 tohto článku obchodných podmienok) prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, obzvlášť ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Obzvlášť sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne vadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

X. ZASIELANIE OBCHODNÝCH ZDELENÍ A UKLADANIE COOKIES
1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdelení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svoj počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XI. DORUČOVANIE
1. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
4. Úhradou zmluvnej pokuty podľa Zmluvy alebo týchto obchodných podmienok nnie je dotknutý nárok na náhradu škody.
5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie Prodietix s.r.o., Rázusova 7, 977 01 Brezno, adresa elektronickej pošty: info@prodietix.sk, telefón: 0903 725 300.
7. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania objednávky. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

V Prahe dňa 1. 8. 2016