Došlo k strate internetového pripojenia, skontrolujte prosím Vaše internetové pripojenie, obnovte stránku a skúste vykonať akciu znova.
Pri spracovaní vašej požiadavky došlo k chybe, obnovte prosím stránku a skúste vykonať akciu znova.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ e-shopu: Prodietix s.r.o.

Sídlo spoločnosti: U Výstaviště 138/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

IČO: 268 34 871

Zapísaná: v OR na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 241278

Telefónny kontakt: (+421) 277 27 00 23

E-mail: info@prodietix.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod s diétnymi programami a produktmi na adrese www.prodietix.cz („E-shop“). Predávajúci ponúka súbory jedál zostavené podľa preferencií a údajov zadaných zákazníkmi, diétne programy, diétne potraviny a doplnkový sortiment. Prostredníctvom E-shopu uzatvára Predávajúci so svojimi zákazníkmi, ktorými sú podnikatelia aj spotrebitelia („Kupujúci“), kúpnu zmluvu („Zmluva“).

1.2. Cieľom týchto obchodných podmienok („Podmienky“) je vysvetliť Kupujúcim, aké sú vzájomné práva Kupujúcich a Predávajúcich v súvislosti alebo na základe Zmluvy a informovať o nich Kupujúcich. Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia odchylné od Podmienok je možné dojednať v Zmluve. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok. Tieto Podmienky sú v slovenskom jazyku a v slovenskom jazyku sa uzatvára aj Zmluva. Pokiaľ vzťah založený Zmluvou (vrátane Podmienok) obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom je dohodnuté, že takýto vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ Kupujúci uzatvára Zmluvu výlučne mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti či samostatného výkonu povolania, je v úlohe spotrebiteľa a slovenské zákony mu tým dávajú niektoré osobitné práva, o ktorých kupujúceho tiež informujú tieto Podmienky.

1.3. Okrem týchto Podmienok sa Zmluva a vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim riadi najmä ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.4. Predávajúci môže znenie Podmienok meniť či dopĺňať. Takou zmenou nebudú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

2.1. Prezentácia tovaru uvedeného na E-shope je iba informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Objednávku tovaru môže Kupujúci uskutočniť nasledovne:

a) prostredníctvom svojho užívateľského účtu po predchádzajúcej registrácii na E-shope;

b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

2.3. Pri vyplňovaní objednávky Kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby kúpnej ceny a spôsob doručenia tovaru.

2.4. Pred záväzným odoslaním objednávky môže Kupujúci ľubovoľne kontrolovať a prípadne meniť akékoľvek údaje. Objednávku odošle kliknutím na tlačidlo „Objednávka zaväzujúca k platbe“ („Objednávka“). Údaje uvedené v Objednávke považuje Predávajúci za správne. Je nevyhnutné, aby Kupujúci pred odoslaním Objednávky vyplnil všetky svoje údaje a potvrdil, že sa zoznámil s týmito Podmienkami a súhlasí s nimi.

2.5. Všetky Objednávky podané prostredníctvom E-shopu sú záväzné.

2.6. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu, že dostal Objednávku, a to formou zaslania potvrdzujúceho e-mailu, ktorý kupujúci uviedol do Objednávky alebo zadal vo svojom užívateľskom účte. K tomuto e-mailu Predávajúci pripojí aj aktuálne znenie Podmienok. Okamihom odoslania tohto potvrdenia je medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená Zmluva. Uzavretím Zmluvy sa Kupujúci aj Predávajúci zaväzujú riadiť týmito Podmienkami.

2.7. V prípade, že je na E-shope popis tovaru alebo cena úplne zjavne nesprávna (chyba je zjavná a je napríklad spôsobená preklepom alebo nesprávnou funkciou online nástroja), nie je týmto Predávajúci akokoľvek viazaný a nie je povinný tovar Kupujúcemu dodať. Pokiaľ bola Zmluva s takto nesprávnymi údajmi uzavretá, je Predávajúci oprávnený od nej odstúpiť.

2.8. Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať Kupujúceho pre potreby dodatočného potvrdenia Objednávky alebo zistenia chýbajúcich informácií pre kompletizáciu Objednávky. V prípade, keď Predávajúci toto právo využije, je Zmluva uzatvorená až okamihom tohto dodatočného potvrdenia Objednávky.

2.9. Náklady na komunikačné prostriedky vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s objednaním tovaru alebo služieb z E-shopu si kupujúci hradí sám s tým, že tieto náklady zodpovedajú základnej sadzbe.

2.8. Tovar bude Kupujúcemu dodaný najneskôr do 30 dní od uzavretia Zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od Zmluvy v prípade, že objednaný tovar nebude na sklade a ani nebude naskladnený do 30 dní od uzavretia Zmluvy. V takom prípade Predávajúci Kupujúcemu vráti všetky prostriedky, ktoré za tovar a jeho dopravu Predávajúcemu Kupujúci uhradil.

2.9. Kupujúci berie na vedomie, že informácie na E-shope nenahradzujú odborný lekársky posudok. Kupujúci berie na vedomie, že zdravotný stav je vhodné konzultovať s lekárom pred začatím diéty. Za toto nepreberá Predávajúci zodpovednosť.

2.10. Kupujúci berie na vedomie, že diéta nie je vhodná pre:

2.10.1. deti ani mladistvých, pre tehotné či dojčiace matky,

2.10.2. pacientov trpiacich ochorením pečene a obličiek, metabolickými ochoreniami (napr. dna, ateroskleróza, fenylketonúria a ďalšie), cukrovkou 1. a 2. typu, srdcovými ochoreniami, poruchami krvnej zrážanlivosti, žlčníkovými kameňmi, mentálnou anorexiou, bulímiou,

2.10.3. alergikov na niektorú zložku diétneho prípravku, ktoré sú uvedené v detailoch produktov v E-shope a na obaloch.

Kompletný zoznam kontraindikácií nájdete tu: https://www.prodietix.sk/kontraindikacie

2.11. Kupujúci môže Objednávku zadať aj telefonicky, kedy mu jej prijatie potvrdí predávajúci e-mailom, ku ktorému priložia tieto Podmienky. Kupujúci následne potvrdí Predávajúcemu Objednávku a odsúhlasí tieto Podmienky, čím je uzatvorená Zmluva. Pravidlá pre telefonické Objednávky sa primerane riadia ustanoveniami, ktoré sa týkajú Objednávok zaslaných prostredníctvom E-shopu.

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Kupujúci má po vykonaní registrácie prístup do používateľského rozhrania, v ktorom môže vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže tovar objednávať aj bez registrácie priamo prostredníctvom rozhrania E-shopu.

3.2. Kupujúci má povinnosť pri registrácii na E-shope uvádzať pravdivé a správne údaje. Kupujúci má povinnosť aktualizovať svoje osobné údaje v používateľskom rozhraní v prípade, že nastane ich zmena. Predávajúci považuje informácie zadané Kupujúcim za správne.

3.3. Užívateľský účet Kupujúceho je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré si Kupujúci sám zvolí. Kupujúci má povinnosť neoznamovať svoje užívateľské meno a heslo iným osobám, ani im neumožňovať používanie svojho užívateľského účtu.

3.4. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť prístupný nepretržite, najmä v prípadoch, keď Predávajúci vykonáva nutnú údržbu hardvérového a softvérového systému a vybavenia Predávajúceho, toto sa vzťahuje aj na práva údržby systému tretími osobami.

3.5. Predávajúci môže užívateľský účet zrušiť, a to po predchádzajúcom upozornení Kupujúceho, najmä ak ho Kupujúci dlhšiu dobu nepoužíva (min. 12 mesiacov), alebo ak Kupujúci poruší svoje povinnosti zo Zmluvy alebo Podmienok

4. PLATBA ZA TOVAR A DOPRAVA

4.1. Všetky ceny tovaru a prepravy sú vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny sú platné v deň Objednávky tovaru. Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. dobierkou,

4.1.2. on-line platbou kartou,

4.1.3. bankovým prevodom,

4.1.4. platba twisto

4.2. V prípade hotovostnej úhrady je kúpna cena splatná v okamihu prevzatia tovaru. V prípade bezhotovostnej úhrady je kúpna cena splatná do 5 dní od objednania tovaru. Pokiaľ Kupujúci cenu neuhradí, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

4.3. Platba „Twisto“ je poskytovaná spoločnosťou Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19085, so sídlom na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 faktúry postúpením pohľadávky na úhradu platby s predĺženou splatnosťou spoločnosti Twisto payments a.s., a to za podmienok uvedených vo „Všeobecných obchodných podmienkach pre zákazníkov služby „TWISTO“.

V prípade, že Kupujúci využije službu „Twisto“ sprostredkovanú Predávajúcim a poskytovanú zo strany Twisto payments a.s., je Kupujúci povinný uhradiť platbu (tj celkovú kúpnu cenu a náklady na dopravu tovaru) do 14 dní odo dňa doručenia tovaru.

Kupujúci súhlasí s tým, že vybraním služby Twisto v nákupnom košíku Obchodníka a po následnom schválení platby Twistom, akceptuje „Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov služby „TWISTO“.

Pre platby cez systém Twisto neumožňujeme čiastočné storno objednávky.

4.4. Prípadné zľavy alebo bonusy nemožno kumulovať.

4.5. Kupujúci môže zvoliť z týchto spôsobov dopravy.

4.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na určenie nákladov spojených s balením a dopravou, ktoré pri jednotlivých spôsoboch doručenia diferencuje v objednávkovom formulári na E-shope tak, aby s nimi bol Kupujúci vždy oboznámený. Tieto náklady pozná Kupujúci vždy ešte pred odoslaním Objednávky.

4.7. Predávajúci môže určiť, kedy za Kupujúceho uhradí náklady spojené s doručením tovaru Kupujúcemu.

4.8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad, tj faktúru na objednaný tovar, a zašle ju e-mailom. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.9. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť v prípade, že má Predávajúci povinnosť dodať tovar na miesto určené Kupujúcim.

4.10. Ak dodá Predávajúci zásielku s tovarom na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný vec prevziať. Neoprávneným neprevzatím zásielky s tovarom môže dôjsť k porušeniu povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy zo strany Kupujúceho. V prípade porušenia povinnosti je Predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody, ktorá mu neprevzatím zásielky s tovarom vznikla.

4.11. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar v mieste určenom Kupujúcim a zásielka obsahujúca tovar je v dôsledku nevyzdvihnutia Kupujúcim následne vrátená Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

4.12. V prípade, že bude tovar opätovne zaslaný na žiadosť Kupujúceho na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci pri tejto opätovnej žiadosti o doručenie povinný uhradiť poštovné a balné za túto dopravu.

4.13. Pri prevzatí tovaru Predávajúci Kupujúcemu odporúčame skontrolovať, či obaly tovaru nie sú porušené, a akékoľvek prípadné porušenie ihneď nahlásiť prepravcovi a Predávajúcemu.

4.14. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie diétnych programov, fáz diétnych programov a jednotlivých jedál sú ilustračné.

5. VÝMENA JEDÁL

5.1. Kupujúci má právo na výmenu tovaru z akéhokoľvek dôvodu, a to iba u proteínových jedál, ktoré Kupujúci objednal v predchádzajúcich 3 mesiacoch, a ktoré sú v neporušenom pôvodnom stave a nemajú narušený alebo zmenený stav obalu („Výmena jedál“).

5.2. Výmena jedál prebieha na adrese Prodietix.cz, Zábořská, Záboří 93 (areál ERGOTEP), 539 44 Proseč. Jedlá je NUTNÉ ZASLAŤ na vyššie uvedenú adresu.

5.3. Pri Výmene jedál doloží Kupujúci Predávajúcemu:

5.3.1. vytlačený zoznam proteínových jedál, ktoré vracia, a zároveň zoznam proteínových jedál, ktoré žiada namiesto nich,

5.3.2. doklad o zaplatení (faktúru) alebo jej čitateľnú kópiu.

5.4. Ceny administratívnych poplatkov (najmä ceny za poštovné) spojených s Výmenou jedál sú uvedené v sekcii Výmena jedál na E-shope.

5.5. Možnosť Výmeny jedál sa nevzťahuje na doplnkový sortiment a ďalej na tovar zakúpený v sezónnych a tematických akciách, jednorazovo zľavnený akčný tovar a tovar zakúpený za použitia vernostných zliav.

6 PROGRAM GARANCIE SPOKOJNOSTI

6.1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu program garancie spokojnosti („Garancia“). Predávajúci sa v rámci programu zaväzuje, že Kupujúcemu vráti kúpnu cenu vrátených proteínových potravín, pokiaľ Kupujúci splní podmienky stanovené v tomto článku Podmienok.

6.2. Vrátenie jedál v rámci garancie spokojnosti prebieha na adrese Prodietix.cz, Zábořská, Záboří 93 (areál ERGOTEP), 539 44 Proseč. Jedlá je NUTNÉ ZASLAŤ na vyššie uvedenú adresu.

6.3. Kupujúcemu má právo na uplatnenie Garancie v prípade, že od začiatku aktívne spolupracuje s tímom Predávajúceho, uvedie na začiatku chudnúcich programov a fáz svoj východiskový fyzický stav a pri uplatnení Garancie aktuálny fyzický stav (podiel tuku, vody, svalov, kostí v tele). Kupujúcemu má právo na uplatnenie Garancie v prípade, keď chudnúce programy a fázy preukázateľne neprinášajú žiadne výsledky v chudnutí. Túto skutočnosť je Kupujúci povinný riadne Predávajúcemu doložiť. Predpokladom pre využitie Garancie je to, že Kupujúci dodržiaval inštrukcie výživových poradcov a pracovníkov tímu Predávajúceho a podmienky pre správne fungovanie Prodietix diéty, ktoré sú uvedené v sekcii https://www.prodietix.sk/ako-funguje-prodietix-ketodieta

6.4. Kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny, ak písomne oznámi Predávajúcemu (vzorový formulár je dostupný na stiahnutie na tu), že využíva Garancia, splní podmienky uvedené v tomto článku Podmienok a súčasne Predávajúcemu vráti tovar, ktorý nebol Kupujúcim spotrebovaný a je v pôvodnom obale bez toho, aby bol otvorený, ohľadom ktorého Garanciu uplatňuje , to všetko do 30 dní od prevzatia tovar Kupujúcim. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený av pôvodnom obale a neporušený.

6.5. Kupujúci nie je oprávnený využiť Garanciu vtedy, pokiaľ vo vzťahu ku konkrétnemu druhu tovaru (bez ohľadu na kvantitatívny obsah balenia) Garanciu už raz úspešne uplatnil. Úspešným uplatnením Garancie sa rozumie, že Kupujúcemu bola v súlade s týmto článkom Podmienok vrátená kúpna cena za vrátený tovar.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar nemá pri prevzatí Kupujúcim vady, čo znamená, že:

7.1.1. zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;

7.1.2. je vhodné na účel, na ktorý ho Kupujúci požaduje as ktorým Predávajúci súhlasil; je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na použitie, ak je to potrebné.

7.2. Ďalej Predávajúci zodpovedá za to, že vedľa dohodnutých vlastností:

7.2.1. je tovar vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy alebo kódexy správania daného odvetvia;

7.2.2. tovar množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené Predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;

7.2.3. je tovar dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na použitie a iných pokynov na použitie, ktoré môže Kupujúci rozumne očakávať;

7.2.4. Tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením vzorky alebo predlohe, ktoré Predávajúci poskytol pred uzavretím Zmluvy.

Za posledné uvedené štyri body Predávajúci nezodpovedá v prípade, že Kupujúceho pred uzavretím Zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť tovaru líši a Kupujúci s tým pri uzatváraní Zmluvy výslovne súhlasil.

7.3. Svoje práva z chybného plnenia môže Kupujúci uplatniť do dvoch rokov od prevzatia tovaru. To neplatí pri tovare, na ktorom je vyznačená minimálna doba trvanlivosti, počas ktorej si tovar zachová svoje vlastnosti a funkcie, a pri ktorom je možné vytknúť vadu maximálne do takto vyznačenej doby. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej nemôže vec užívať, v prípade, že Kupujúci vadu vytkol oprávnene.

Predávajúci taktiež zodpovedá za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú podľa Zmluvy vykonal alebo niekto iný na zodpovednosť Predávajúceho.

7.4. Práva z chybného plnenia Kupujúci nemá v prípade, že vadu sám spôsobil. Kupujúci nemôže tovar reklamovať zo subjektívnych dôvodov, ako je napríklad chuť alebo vôňa.

7.5. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť na e-mail: info@prodietix.sk alebo listom na adresu: U Výstaviště 138/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

7.6. Do sprievodného listu k uplatňovanej reklamácii Kupujúci uvedie:

kontaktné údaje,

popis závady (obaly jedla boli porušené),

požiadavka na spôsob vybavenia reklamácie (požadujem nové jedlo).

7.7. Pokiaľ má Tovar vadu, môže Kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať:

7.7.1. dodanie novej veci bez vady; alebo

7.7.2. opravu veci, ibaže je pre Predávajúceho zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný. V takom prípade môže Predávajúci odmietnuť vadu odstrániť, a to najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.

7.8. V týchto prípadoch môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od Zmluvy:

7.8.1. pokiaľ Predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v primeranom čase po 

7.8.2. jej vytknutí tak, aby tým nespôsobil Kupujúcemu značné ťažkosti;

7.8.3. keď sa vada prejaví opakovane, čo znamená trikrát a viac;

7.8.4. pokiaľ je vada podstatným porušením Zmluvy;

7.8.5. keď je vyhlásenie Predávajúceho alebo okolností zjavné, že vadu neodstráni v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Kupujúceho.

7.9. Odstúpiť od Zmluvy ale Kupujúci nemôže, pokiaľ nie je vada tovaru významná.

7.10. Práva z chýb môže Kupujúci vytknúť priamo Predávajúcemu. Kým nesplní Predávajúci svoje povinnosti z chybného plnenia, nemusí Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, platiť doposiaľ neuhradenú kúpnu cenu alebo jej časť.

7.11. Predávajúci je povinný od Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, prijať aj vo svojom sídle.

7.12. Pri uplatnení reklamácie Predávajúci Kupujúcemu vydá elektronické potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy bola reklamácia Kupujúcim uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje a kontaktné údaje Kupujúceho, aby Predávajúci mohol dať Kupujúcemu vedieť o vybavení reklamácie.

7.13. Pokiaľ je Kupujúci spotrebiteľ, Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia (vrátane odstránenia vady) a Kupujúceho o tom v tejto lehote informuje. Predávajú a Kupujúci si môžu dohodnúť aj na dlhšej lehote na vybavenie reklamácie. Pokiaľ 30-dňovú lehotu Predávajúci nedodrží, môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

7.14. Pokiaľ je Kupujúci podnikateľ, Predávajúci vybaví reklamáciu čo najskôr, lehota však môže presiahnuť 30 dní.

7.15. Po vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu elektronické potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné potvrdenie zamietnutia reklamácie.

7.16. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie (pokiaľ bola oprávnená a uznaná), kedy tieto náklady sú chápané ako najnižšie možné. O preplatenie nákladov musí Kupujúci požiadať najneskôr do jedného mesiaca od konca lehoty na vytknutie vady, inak nemusia byť Predávajúcim priznané. Kupujúci, ktorý je podnikateľ, právo na náhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie nemá.

7.17. Pred prvým použitím niektorého tovaru je Kupujúci povinný preštudovať návod, pokiaľ ho Predávajúci zašle elektronicky alebo spolu s tovarom, a následne sa informáciami z neho riadiť. V opačnom prípade sa totiž Kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že svojím nesprávnym používaním tovaru poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti za vadu (napríklad ohľadom skladovania jedla). Pokiaľ má Kupujúci akékoľvek nejasnosti, môže sa kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

7.18. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť, pokiaľ je Kupujúci spotrebiteľ. Zárukou za akosť sa Kupujúcemu Predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Zásady spracovania osobných údajov upravuje samostatná stránka: https://www.prodietix.sk/pravidla-spracovania-osobnych-udajov

9. USTANOVENIA PRE SPOTREBITEĽOV, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY DO 14 DNÍ

9.1. Ustanovenie tohto článku sa uplatní iba v prípade, že Kupujúci vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim výlučne ako spotrebiteľ, tj človek, ktorý voči Predávajúcemu vystupuje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.

9.2. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa, keď tovar prevzal kupujúci alebo osoba ním určená (mimo osobu dopravcu). Odstúpenie od Zmluvy musí byť Predávajúcemu zaslané v tejto lehote. Pokiaľ tovar Predávajúci Kupujúcemu zašle v niekoľkých zásielkach, lehota sa počíta až od prevzatia poslednej zásielky, naopak, pokiaľ Predávajúci dodáva tovar pravidelne, lehota na odstúpenie od Zmluvy sa počíta od doručenia prvej dodávky.

9.3. Odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci zaslať Predávajúcemu akýmkoľvek spôsobom, tak, že voči Predávajúcemu pôjde o jednoznačné vyhlásenie. Na odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý je prílohou týchto Podmienok.

9.4. Pokiaľ Kupujúci odstúpi od Zmluvy, musí Predávajúcemu vrátiť tovar bezodkladne, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy.

9.5. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, vráti mu Predávajúci peňažné prostriedky, ktoré od neho za danú Objednávku dostal, vrátane poštovného a balného. Kupujúci týmto udeľuje súhlas so zaslaním kúpnej ceny (a príslušenstva) na bankový účet, ktorý Predávajúcemu oznámi v rámci odstúpenia od Zmluvy alebo na jeho dodatočnú výzvu.

9.6. Predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu (a príslušenstvo) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci však nie je povinný kúpnu cenu vrátiť skôr, ako mu bude tovar odovzdaný alebo pokiaľ Kupujúci preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

9.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru späť Predávajúcemu.

9.8. Kupujúci nemá právo odstúpiť od Zmluvy v prípade:

9.8.1. kedy bol tovar upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu;

9.8.2. pokiaľ ide o tovar, ktorý bol po dodaní pre jeho povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

9.8.3. pokiaľ ide o tovar v zapečatenom obale, a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť po tom, čo ho porušil;

9.8.4. pokiaľ mu boli v plnom rozsahu poskytnuté služby s jeho výslovným súhlasom ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie;

9.8.5. pokiaľ bol predmetom Zmluvy tovar s krátkou dobou spotreby.

9.9. Tovar (okrem vyššie uvedenej výnimky) si môže Kupujúci vyskúšať, ale iba tak, aby sa zoznámil s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou. Skrátka tak, ako by si ho prezeral v kamennom obchode. Pokiaľ tovar bude Kupujúci skúšať alebo využívať viac a nakladaním s ním nejako zníži jeho hodnotu, môže Predávajúci Kupujúcemu vrátiť čiastku poníženú o sumu, ktorú musel vynaložiť na to, aby tovar uviedol do pôvodného stavu tak, aby ho mohol predať ďalším zákazníkom.

9.10. Pokiaľ Predávajúci spolu s tovarom zaslal nejaké ďalšie bezplatné plnenie – darček, je Kupujúci povinný v prípade odstúpenia od Zmluvy vrátiť aj toto bezplatné plnenie.

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI

10.1. Vybavovanie sťažností Kupujúceho zaisťuje Predávajúci prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy. Informáciu o vybavení sťažnosti zašle Kupujúcemu na jeho emailovú adresu.

10.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz. Riešenie sa začne len na návrh spotrebiteľa, a to v prípade, keby sa nepodarilo vyriešiť spor priamo s Predávajúcim. Návrh môže spotrebiteľ podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy u Predávajúceho uplatnil svoje právo prvýkrát.

10.3. Pri riešení sporov zo Zmluvy je možné využiť online platformu nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.4. Na predaj tovaru je Predávajúci oprávnený na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

10.5. Všetku písomnú korešpondenciu je možné doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Kupujúci je povinný rešpektovať odporúčané dávkovanie a spôsob užívania, ktoré je uvedené na jednotlivých obaloch výrobkov.

11.2. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, potom touto neplatnosťou alebo neúčinnosťou nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3. Potvrdenie o uzavretí Zmluvy zašle Predávajúci Kupujúcemu e-mailom. Samotnú Zmluvu vrátane týchto Podmienok archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Pokiaľ ju Kupujúci potrebuje, Predávajúcemu mu ju po žiadosti Kupujúceho zašle.

 

Aktuálne obchodné podmienky vo formáte PDF si zobrazíte kliknutím na tlačidlo nižšie:

 

Zobraziť / stiahnuť