Francúzska keto diéta

Spočítajte si koľko môžete schudnúť a vyhrajte hodnotné ceny, plus pre Vás máme všetky diétne programy so zľavou 30%!

Súťaž o nákup zadarmo

Súťaž o nákup zadarmo

Sme spoločnosť Prodietix s.r.o., IČO: 268 34 871, sídlime na adrese Bubenská 1536/43, Praha 7, Holešovice, sme zapísaní na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 241278 a prevádzkujeme e-shop na www.prodietix.sk . ("Prodietix")

V období od 9. 8. 2021 do 15. 8. 2021 pre vás vypisujeme súťaž, v ktorej môžete vyhrať poukaz na nákup nášho tovaru a služieb.

I.Termín a miesto súťaže

Súťaž prebieha od 9. 8. 2021 do 15. 8. 2021 na našich webových stránkach www.prodietix.sk .

II.Ako sa do súťaže zapojiť?

 1. Na www.prodietix.sk nakúpte náš tovar a služby v minimálnej hodnote nákupu 100 EUR (vč. DPH).
 2. Každý účastník musí spĺňať podmienky, ktoré ďalej uvádzame.

III.Účastníci súťaže

 1. Účastníkom súťaže môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá splní stanovené pravidlá tejto súťaže ("súťažiaci").
 2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci a spolupracovníci usporiadateľa súťaže a tiež blízke osoby.
 3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo ktoré konajú v rozpore s pravidlami súťaže, dobrými mravmi alebo právnymi predpismi, nebudú do súťaže zaradené, prípadne budú dodatočne zo súťaže vylúčené.
 4. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje možnosť vylúčiť účastníka súťaže aj v prípade, že má dôvodné podozrenie, že účastník koná v rozpore s dobrými mravmi, týmito podmienkami alebo právnymi predpismi.

IV.Výber výhercu

 1. Výhercom súťaže sa stáva účastník, ktorý v období súťaže:
  1. prostredníctvom nášho webového portálu www.prodietix.sk nakúpi tovary a služby v hodnote aspoň 100 EUR (vr. DPH)
  2. bol vylosovaný usporiadateľom
  3. nestal sa výhercom v predchádzajúcich losovacích dňoch súťaže
  4. usporiadateľ vyhodnotí, že splnil všetky podmienky súťaže.
 2. Vyhodnotenie súťaže prebehne za prítomnosti zástupcu usporiadateľa a vykonáme o ňom písomný zápis.
 3. Výherca (krstné meno a číslo objednávky) oznámime na našich webových stránkach, prípadne na sociálnych sieťach, nasledujúci pracovný deň žrebovania a tiež ho kontaktujeme prostredníctvom e-mailu.
 4. Súťažiacich, ktorí nevyhrali, nebudeme nijako upovedomovať.
 5. V prípade, že výhru nebude možné doručiť, prepadá usporiadateľovi akcie, prípadne usporiadateľ môže rozhodnúť o jej ďalšom využití.

V.Výhra

 1. Výhrou je poukaz na nákup na e-shope www.prodietix.sk v hodnote nákupu, ktorý bol podmienkou pre účasť v tejto súťaži, najviac však v hodnote 350 EUR (vr. DPH).
 2. Celkovo bude prebiehať 7 kôl, teda 7 žrebovaní - vždy za predchádzajúci deň, keď do zlosovania budú zahrnuté nákupy z tohto uplynulého dňa vypísanej súťaže.
 3. Odovzdanie a možnosť uplatnenia výhry je viazaná na platný nákup, ktorý bol do žrebovania zaradený. Pokiaľ dôjde zániku zmluvy medzi Prodietix a súťažiacim (napríklad z dôvodu storna, odstúpenie od zmluvy a pod.), Je súťažiaci vyradený zo súťaže a v prípade, že sa stal výhercom, zánikom kúpnej zmluvy tiež zaniká možnosť uplatnenia poukazu.
 4. Výhra bude odovzdaná tak, že výherca dostane na e-mailovú adresu uvedenú u súťažného nákupu poukaz na nákup u Prodietix.

5.    Na výhru nie je právny nárok.

VI.Spracovanie osobných údajov

 1. Pre realizáciu súťaže a pre vaše zaradenie do nej potrebujeme niektoré vaše osobné údaje.
 2. Tieto údaje môžeme spracovať len s vaším súhlasom, ktorý je dobrovoľný, ale nutný. Bez neho vás nemôžeme zaradiť do súťaže a odovzdať výhru. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ ho odvoláte, budeme vám naďalej poskytovať naše služby, ale zo súťaže a prípadného odovzdanie výhry, vás budeme musieť vylúčiť.
 3. Spracovávame údaje o súťažnej objednávke, teda meno, priezvisko, e-mail a údaje o nákupe. Tieto údaje potrebujeme pre zaradenie do súťaže, kontaktovanie výhercov a realizáciu odovzdania ceny.
 4. Osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na realizáciu súťaže (teda po dobu jej trvania a 3 mesiace od ukončenia) a v prípade výhercu 1 rok od skončenia súťaže z dôvodu plnenia našich povinností plynúcich zo súťaže a ďalej po dobu stanovenú zákonom pre plnenie našich zákonných povinností (najmä účtovných a daňových).
 5. V prípade, že nám zašlete fotografiu s poukazom, spracovávame vašu podobizeň, a to na základe vášho súhlasu, ktorý je tiež úplne dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný. Takéto spracovanie bude prebiehať na účely online propagácie najdlhšie po dobu 3 rokov od konania súťaže, na našich webových stránkach a sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
 6. Máte kedykoľvek právo sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese info@prodietix.sk, telefonicky na linke +420 281 86 26 86 alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese a chcieť informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame; vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania; môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov; požadovať od nás vymazanie osobných údajov; v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Ak si myslíte, že s dátami nenaložia správne, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.
 7. Viac o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

VII.Záverom

 1. Vyhradzujeme si právo na zmenu súťažných podmienok. Akákoľvek zmena bude vyhlásená na našom webe.
 2. Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade obstarania a odovzdania príspevkov súvisiacich so súťažou zodpovedáte za to, že nezasahujú do práv tretích strán (najmä osobnostných, vlastníckych alebo autorských). Udeľujete nám nevýhradnú licenciu na použitie príspevku po dobu konania súťaže a 3 roky od jej ukončenia, pre použitie online spôsobom. V prípade, že váš príspevok bude zasahovať do práv tretích osôb, odpovedáte nám aj tretím osobám za prípadnú škodu, vrátane nemajetkovej ujmy.
 3. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže na propagačných materiáloch a textom týchto pravidiel platí znenie týchto pravidiel. Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch alebo v iných marketingových kanáloch je nutné vykladať v súlade s týmito úplnými pravidlami súťaže.
 4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné tiež využiť platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúca sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Originál pravidiel bude po dobu súťaže zverejnený na internetových stránkach www.prodietix.sk

V Prahe, dňa 23. 7. 2021

Poraďte sa s výživovým poradcom

Zarezervujte si bezplatnú telefonickú konzultáciu s výživovým poradcom